محسن نامجو - گیس

سلام، من هستم... خیلی زیاد. شما به نامجو که من از طریق پویا کشفش کردم و صدای دلنشینش گوش کنید تا من برگردم. از لطف همه ممنون