جل الخالق

عجب! عجب! عجب! صد هزار تا دیگه هم بگم کم گقنم ! کی به این فامیلهای کیومرث اینا گفته می تونن از این حرکات ناشایست از خودشون در وکنن؟مگه نمی دونن که هنر فقط نزد ایرانیان است و بس؟من برم تا بهرام نیومده منو نصیحت کنه

The reason to be born

Some people are born to learn. But they will never underestand how to learn. They face great experiences but they will never get the clue. And this will happen over and over again but they stay in the same place they used to be. I hope I am not the one.